Extra årsstämma lördag 10 november Val av valberedning

Extrastämman sker i samband med Kunskapsdagen i Stockholm. Vi håller till på Naturskyddsföreningens Rikskansli i Stockholm. Kartlänk: https://goo.gl/maps/iXNjk5pDfzv

Dagordning vid länsförbundets extra årsstämma 2018-11-10

1. upprop och fastställande av röstlängd

2. fråga om stämman blivit behörigen utlyst

3. val av ordförande för stämman

4. anmälan om styrelsens val av sekreterare för extra årsstämman

5. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

6. val av valberedning

7. stämmans avslutande