Till Skogsstyrelsen i Uppsala Län | Avverkningsanmälningar i unik naturvärdesklassad skog inne i naturreservat Kungshamn- Morga

Till Skogsstyrelsen i Uppsala Län

Uppsala, 2020-05-29

Avverkningsanmälningar i unik naturvärdesklassad skog inne i naturreservat Kungshamn- Morga

Till distriktschef Jenny Stendahl.

Det har kommit till vår kännedom att flera avverkningsanmälningar (A 21557-2020 på 9.4ha, A 24031-2020 på 2.4 ha, samt en äldre A 50774-2016 på 2.2 ha) har inkommit rörande ett område inom naturreservatet Kungshamn-Morga, Knivsta kommun. Området är ett mycket populärt strövområde för invånare av främst Uppsala, vilket har visat sig inte minst i våras under Coronapandemin som gjorde att många sökte sig till naturområden som denne till den graden att alla tre stora P-platser var helt fulla en fin vårdag i början av maj.

I skötselplanen för naturreservatet (från 1963, se bilaga) står det att:
”Områdets vård sker i samråd med skogsvårdsstyrelsen, som i frågor av principiell natur skall höra Svenska naturskyddsföreningen eller dess länsombud”.

Området hyser betydande naturvärden. Bland annat finns där skogsalm (rödlistad som akut hotad, CR), rosenticka (rödlistad som nära hotad, NT) och blackticka (rödlistad som sårbar, VU). Den senare beskrivs i boken ”Skyddsvärd skog” av Johan Nitare om att ha en hög indikatorvärde: ”Blackticka är en exklusiv svamp som signalerar fuktiga granskogar med mycket höga naturvärden. Den har klassificerats som ”urskogsindikator” och påträffas nästan enbart i urskogsartade barrnaturskogar men långvarig kontinuitet av grova lågor i olika nedbrytningsstadier. Svampen tycks kräva skogsområden med konstant hög och jämn luftfuktighet. Ofta förekommer den tillsammans med ett stort antal andra ovanliga och rödlistade arter.”. Utdrag ur artportalen visar 125 fynd av signalarter och 37 rödlistade arter (se bilagor), däribland många svamparter och tickor. Eftersom området har tydligt nyckelbiotopskaraktär borde inte den få avverkas alls. Ett annat uttalat syfte med naturreservat är just att det är ett tätortsnära besöksobjekt (https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/) och som redovisat ovan fungerar det väldigt väl.

Skogen kan utifrån dess karaktär klassas som naturtypsskog enligt EU:s Art- och habitatdirekiv. Naturtypen i det här fallet är åsbarrskog som utmärks av att vara en naturskog i egenskaper och strukturer. Den kan, som här, ha påverkats av tidigare skogsbete. Skoglig kontinuitet är viktigt, så som det varit här på platsen, vilket de mycket gamla tallarna vittnar om. Förekomsten av vedsubstrat betonas, och det är något som utmärker skogarna som här är avverkningsanmälda. Det handlar om mycket död vet, gamla och grova träd, båda stående och liggande i olika nedbrytningsstadier. De avverkningsanmälda skogarna följer EU:s beskrivningar av åsbarrskog på ett påtagligt och uppenbart sätt. Mer information om naturtypsklassning för åsbarrskog finns på Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/skog/vl-9060-asbarrskog-maj-12.pdf

Området har snitslats av MellanSkog: vissa grova träd har märkts för hänsyn men en hel del lövträd är inte märkta alls och det är svårt att tro att en ordentlig naturvärdesbedömning har gjorts, till exempel verkar det finnas två källor som inte markerats. Markberedningen som är planerat kommer förstöra alla lågor och eftersom området är mycket stenigt på sina håll kommer det bli ansamlingar med sten. Avverkningen är planerad hela vägen till en stig som troligtvis kommer påverkas.

Det var därför glädjande att höra dig, Jenny Stendahl, säga i P4 Uppland att skog med höga naturvärden inte ska avverkas alls https://sverigesradio.se/arBkel/7456849 och därför hoppas vi att det bifogade underlaget räcker för att förebygga just denne avverkning. Vi anser att en föryngringsavverkning på 9.4 ha klassas som ett ingrepp av principiell natur som inte får slinka igenom.

Vi begär därför svar på frågorna:

  • Har samråd mellan markägaren och skogsstyrelsen ägt rum? Vad kom fram där i såfall?
  • Har Naturskyddsföreningen kontaktats? När och vem i så fall?
  • Kommer Skogsstyrelsen agera för att stoppa avverkningen?Med vänliga hälsningar,

    David van der Spoel, styrelseledamot i Skydda Skogen, Uppsala, 0703 15 70 44,Marianne Kahn, ordförande Naturskyddsföreningen Uppsala Län, Peter Roberntz, WWF.


Pdf-filer med insändaren som skickats till Skogsstyrelsen i Uppsala län, och underlag för utskrift