Fokus miljömål 2017

” Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Det finns stora förväntningar på kommunerna i arbetet.Samtidigt har inte kommunerna fått särskilda resurser för ändamålet. Målen är därför en utmaning och inbjudan från nationell nivå.” https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/miljomal.3277.html

Styrelsen i länsförbundet kommer under 2017 arbeta för att förse kretsarna med de resurser de behöver för att vara en stark aktör som påverkar miljömålsarbetet lokalt.

 • Miljömålen är den gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. De 16 målen som riksdagen beslutat ger en struktur för miljöarbetet som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och näringsliv har alla viktiga roller i arbetet med att genomföra åtgärder. Naturvårdsverket har det samordnade ansvaret för genomförandet.
 • Naturskyddsföreningen är en folkrörelse med lokala avdelningar, kretsar och medlemmar över hela landet. Alla som tycker att natur- och miljöfrågor är viktiga och som delar föreningens värdegrund är välkomna att bli medlemmar. Ju fler vi är, desto mer nytta kan vi göra för natur och miljö. Eftersom vi är så många medlemmar i föreningen lyssnar ofta makthavare och beslutsfattare på våra synpunkter och tar oss på allvar.

 • Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. De arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre.

 • De flesta kommuner samarbetar med sina respektive länsstyrelser i arbetet med miljömålen. Samverkan sker också med organisationer, lokalt näringsliv och regionala samverkansorgan.

 • Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen kan vara med och påverka det föreningen gör, vilka frågor som ska prioriteras och hur vi ska arbeta
 • på bästa sätt. Det innebär att vi är Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation.
 • Naturskyddsföreningens kretsar supportas av länsförbundet till att genom ideellt arbete i sin krets bidra till kommunernas miljömålsarbete. Länsförbundet samordnar och håller med resurser, service och stöd.

Några konkreta exempel på länsförbundets support till kretsarna

 • Föredrag och  utbildningar
 • Nätverkande med lokalpolitiker, press och media
 • Remisser och utlåtanden
 • Inspiration och projektstöd


Pdf för utskrift
Uppsala 2017_pdfFlyer