Jordbruk och livsmedelstrygghet

Ekologisk odling har visat sig hysa större mängd biologisk mångfald än konventionell odling. År 2010 fanns det 168 tusen hektar åkermark i Uppsala län,4 varav andel ekologiskt odlad åkerareal var 13,4 %.5 Arealen åkermark minskar i länet, dels beroende på omklassning till kulturbetesmark, men även pga vägbyggen.

I Uppsala län finns det finns i en rad hotade arter som är knutna till hävdad mark, som ängs- och naturbetesmark.6 De senaste decennierna har andelen av sådan mark minskat i Sverige, främst beror det på nedläggningar inom jordbruket. I Uppsala län finns det 12 180 hektar ängs- och naturbetesmark enligt ängs- och betesmarksinventeringen, varav en liten andel är skyddat.

Vad vi gör:

  • Vi medverkar på olika sätt till att det blir möjligt att köpa mer lokalproducerad mat och påverka konsumenter att välja ekologiskt och närproducerat.

Läs mer om Handla miljövänligt här!