Skog i Uppsala län

Skogen upptar 57 % av Uppsala läns yta och barrskog är den vanligaste formen.1 Skogen har den största andelen av de rödlistade arterna. Arean produktiv skogmark i Uppsala län är 389000 hektar, varav 3,6 % var skyddad år 2005. (barr, bland och lövskog), andel skyddsvärd skog, skyddad skog. I länet finns 142 naturreservat. Det finns ca 34 tusen hektar tätortsnära skog i Uppsala län, varav knappt 4 % är skyddad.2 Det finns ett starkt exploateringstryck på den tätortsnära skogen.

Inom Uppsala län finns 1 av Sveriges 29 nationalparker, Färnebofjärdens nationalpark, vilken ligger i Nedre Dalälven. Nationalparken formas av Dalälvens periodiska översvämningar och kännetecknas av myrmarker, barrskog och stora orörda lövskogar. Nedre Dalälven anses ur naturvårdssynpunkt vara Sveriges mest skyddsvärda område. Det finns ett antal möjliga områden i länet där vitryggig hackspett kan trivas. Vitryggig hackspett är akut utrotningshotad och det beräknas finnas 10 individer kvar i landet.3 De trivs i stora orörda lövskogar, sådana som fortfarande finns kvar i olika delar av Uppsala län. I nuläget häckar inte vitryggig hackspett i Uppsala län.

Vad vi gör:

  • Det finns en skogsgrupp(organisatoriskt inom Uppsalakretsen) som inventerar skyddsvärda skogar och ordnar föredrag.
  • Den tätortsnära skogen är hotad och vi vill bevara den. Det gör vi genom att skriva insändare och visa på behovet av skydd och bevarande så att politiker och markägare förstår dess värde.
  • Vi deltar i arbetet med att skapa lämpliga biotoper för vitryggig hackspett.