Julhälsning från Marianne Kahn, ordförande

Läs hela brevet här: https://mailchi.mp/naturskyddsforeningen/lnsfrbundets-kontakt-med-kretsarna-i-uppsala-ln

Till medlemmarna i Naturskyddsföreningen i Uppsala län.

2020 blev ett märkligt år.
Vi fick hålla våra möten utomhus eller digitalt. Tack vare smittan har många lärt sig att ha digital möten.
Men många fler valde att gå ut i naturen.
Själv har jag hittat till flera för mig nya naturreservat. Länsstyrelsen har i år inrättat flera nya reservat i Uppsala län.
Under 2021 får vi fortsätta med våra digitala möten.
Men vi får inte glömma att jobba för att vårda den natur och miljö vi har och att engagera oss i till exempel klimatfrågan eller skogen.

Ut och njut!

God Jul och Gott Nytt År
Marianne Kahn
Ordförande
Naturskyddsföreningen Uppsala län

Källa: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/naturreservat.html
Nästa styrelsemöte den 13 januari 2021.


Naturskyddsföreningen kansli Mälardalen är vårt regionala kansli som vi delar med Naturskyddsföreningen Sörmland och Naturskyddsföreningen Västmanland. Support och stöd för medlemmar i föreningsfrågor, digitala verktyg m.m.
Ring eller e-posta Kristina 070-2371933, malardalen@naturskyddsforeningen.se


Aktuella förhållningsregler för Naturskyddsföreningar med anledning av Covid-pandemin

Gäller från och med: 14 december 2020
Föreningar m.m. (sidan 4)

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer
1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202080/?fbclid=IwAR3QOKRnf792MHVI11jiQzt0kYEmYsvrb8JfQIG-fVlGYTTGhoJ5rJXbAmE

Riksföreningens råd till kretsar och länsförbund med anledning av coronapandemin

Folkhälsomyndigheten har gjort en checklista för hur man som arrangör kan bedöma risker för smittspridning och vilka åtgärder som kan minska dem. Se information hos Folkhälsomyndigheten.

Håll er uppdaterade och var beredda att göra nya bedömningar när myndigheternas rekommendationer förändras, för hela landet eller för respektive region. Se Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen och aktuella lokala allmänna råd.

Kretsarnas och länsförbundens årsmöten och stämmor
Tidpunkt för stämmor regleras i stadgarna. Om styrelsen beslutar att skjuta upp stämman med anledning av coronapandemin är det – för att undvika den teoretiska risken att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet på stämman när den väl hålls – viktigt att styrelsen informerar medlemmarna om detta samt att styrelsen kallar till stämma så fort det är lämpligt med hänsyn till pandemin. Under denna period är det förstås viktigt för styrelsen att hålla i minnet att man egentligen sitter på lånad tid och undviker kontroversiella beslut, viktigare ekonomiska åtaganden och liknande, samt att man är extra mån om att förankra de beslut som ändå måste tas med medlemmarna. Ett alternativ är att hålla ordinarie stämma i rätt tid och på den endast besluta att ge styrelsen i uppdrag att utlysa en extra stämma när pandemin avklingat. På extrastämman avhandlar man alla årsmötets ordinarie punkter.

Ingen kommer gå miste om återbäring från riksföreningen för att stämman inte hållits i rätt tid. Riksföreningen ser inga problem med att kretsar håller sina årsmöten senare och kommer in med sina handlingar då. Återbäringen betalas dock ut först när fullständiga handlingar har inkommit till rikskansliet, men det går att lösa genom att kretsar som har likviditetsbrist ansöker om en förskottsutbetalning.

Källa: https://riksforeningen.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/rad-om-moten-och-andra-arrangemang-under-den-pagaende-coronapandemin/