Debattartikel om granskning av regionens politiker

Välj miljön i regionvalet

För Naturskyddsföreningen som är en partipolitiskt obunden organisation är det viktigt att granska var partierna står och på vilket sätt de vill möta de riktigt stora utmaningarna för mänskligheten – klimatkrisen och artkrisen. Klimat- och miljöpolitik behöver prioriteras på alla politiska nivåer. Naturskyddsföreningen i Uppsala län vill särskilt sätta ljuset på regionvalet eftersom regionpolitikerna har ett omfattande ansvar för infrastruktur, kollektivtrafik, tågtrafik, övergripande planeringsansvar för regional tillväxt och utveckling samt en omfattande verksamhet inom hälso- och sjukvård som både påverkas av och påverkar miljösituationen. Regionen har också ansvar för folkhälsa och arbetar bland annat genom Upplandsstiftelsen med friluftsliv och naturvård.

Det finns all anledning att granska vad de politiska partiernas viktigaste ambitioner är för att våra ca 10 000 medlemmar samt alla miljöengagerade medborgare i Uppsala län ska kunna göra ett val den 11/9 som bidrar till att fler valda politiker prioriterar miljö och klimat nästa mandatperiod.

Två av regionfullmäktiges partier avstod från att besvara våra frågor – KD och C. Om det är genuint ointresse eller slarv vet vi inte, men det ger inga pluspoäng. SD skiljer också ut sig med att inte vilja prioritera klimatpolitiken, utan pekar istället på internationella åtgärder.

SD påstår att ”det alltid finns en risk att olika aktörer frestas att lägga tid och energi på saker som strängt taget ligger bortanför både deras kärnverksamhet och exportområden”.

Vi kan konstatera att det verkligen ligger bortanför SDs regionpolitikers ansvar att bedriva utrikespolitik och styra politiker i andra länder. SD har dessutom fel att inte klimatpolitik ligger inom regionens kärnverksamhet. Det regionala ansvaret för infrastrukturplanering är ett av de viktigaste klimatpolitiska områdena, då klimatutsläppen inom inrikes trafik enligt riksdagsbundna mål behöver minska med 70 procent till 2030.
För oss låter det mest som att klimatförnekarna har sina företrädare på yttersta högerkanten.

Övriga partier (S, M, L, V och MP) anser att klimatambitionerna hittills varit otillräckliga och samtliga lyfter att kollektivtrafiken behöver utvecklas och drivas fossilfritt. MP är det enda partiet som lyfter att den regionala transportinfrastrukturplaneringen måste klimatanpassas genom att prioritera tågtrafik och cykelvägar högre. MP skriver att den nu fastställda planen kommer öka klimatutsläppen, vilket innebär att MP blivit överkörda i den nuvarande majoriteten. MP gick fram till regionfullmäktige med ett förslag där ökade resurser satsas på hållbart resande.

S har ett förslag att tillsammans med kommunerna i länet minska privatbilismen. Det är vällovligt, men vi skulle gärna se mer konkreta politiska förslag. M pekar på behovet av satsning på fler pendlarparkeringar så att bilburna resenärer kan nyttja snabb och effektiv kollektivtrafik. L och MP vill förstärka arbetet med utgångspunkt i regionens resepolicy, uppmuntra distansmöten och klimatväxling av resor. S, M och MP står tydligt bakom satsningen på 4 spår, men skrivningarna skiljer sig kring stadstrafiken. S vill elektrifiera stadstrafiken. Miljöpartiet står tydligt upp för avtalet om modern spårvagn i Uppsala. Moderaterna pekar enbart på ökade satsningar på biogasbuss för stads- och regiontrafiken samt fossilfria drivmedel.

Sedan enkäten skickades ut till partierna har debatten om styrning och ledning av kollektivtrafiken utvecklats, då resenärer kommer i kläm då tåg och bussar ställs in allt oftare. Svaren på dessa frågor vore intressant att få från partierna nu – men där får vi uppmana vi väljare att uppsöka valstugorna och ställa frågorna själva. Kollektivtrafiken måste fungera bättre och även om tjänster är upphandlade måste regionen få trafikoperatörerna att ta samhällsansvar.

Liberalerna vill att man beaktar att el-cykeln kan bli ett transportmedel som används mer för arbetspendling.

Moderaterna pekar på behovet av gröna placeringar i den ekonomiska politiken.

S, M, L och MP prioriterar hållbar upphandling där partierna till exempel vill minska engångsplastanvändningen som har stor klimatpåverkan idag.
L är de enda som svarar att de vill prioritera minskad miljöpåverkan från läkemedel, vilket är en oerhörd viktig miljöfråga. Miljöpartiet pekar på att minskade utsläpp från medicinska gaser behövs. L är det enda partiet som nämner Upplandsstiftelsen, samt energieffektiva lokaler i sitt svar.

I frågorna om Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, är svaren från partierna relativt samstämmiga, utom SD som inte alls vill prioritera de globala hållbarhetsmålen. V skiljer ut sig genom att enbart nämna ett av målen, klimatmålet och vill inom ramen för Agenda 2030-arbetet utlysa klimatnödläge och införa en klimatbudget. MP har drivit på för att Agenda 2030 ska arbetas in i styrdokumenten men kräver nu bättre utvärdering och uppföljning.

På frågan om vad partierna anser som svar på frågan om de delar barns och ungas oro inför framtiden på grund av hoten mot miljö och klimat är de partier som svarat diametralt olika. M gillar uppenbart inte frågan och tycker att frågan är felställd. S, MP, V och L tycker att oron är befogad. SD svarar nej.

L menar att politiken måste skapa rätt förutsättningar för verksamheter så att de kan utveckla lösningar. MP pekar på att det går för trögt med nödvändiga åtgärder och att det sätt som möter oron är att ta ansvar och gå före i Sverige, och pekar på att högern och vänstern sviker i klimatfrågan. S vill också agera för att minska utsläppen. V vill införa en klimatbudget och ge information till länsinnevånarna. Trots att SD konsekvent svarar nej och ifrågasätter klimatarbete lyckas de komma med ett konkret bra budskap om en positiv angreppsvinkel: ”Genom att förmedla kunskap om lösningar och teknikutveckling bidrar man till hopp istället för förtvivlan”. Gör gärna det SD, säger vi.

Valet den 11/9 är ett ödesval för klimat och miljö. Under två mandatperioder ska den huvudsakliga klimatomställningen genomföras. Det är helt avgörande för omställningen vilka politiker som väljs till regionfullmäktige, där några av de viktigaste klimat- och miljöpolitiska besluten fattas. Väljer du mellan partier kan vår genomgång vara användbar. Inom partierna finns olika kandidater med olika inriktning. Välj miljön!

Marianne Kahn, ordförande Naturskyddsföreningen Uppsala län