Klimatförändringar

Klimatförändringar kan orsaka höjning av vattenståndet, och förändringar i vädret. Enligt SMHI beräknas årsnederbörden och de kraftiga regnen öka och snötäcket minska radikalt. Medelvattenståndet beräknas öka med knappt 30 cm de närmaste 100 åren. Klimatförändringarna kan i sin tur komma att påverkas kraftigt av kaskadeffekter orsakade av klimatförändringar.

Av länets klimatpåverkande utsläpp står transporter och energiförsörjning av 35 %, jordbrukssektorn av 17 %, arbetsmaskiner inom jordbruket för 8 % och utsläpp från industriprocesserna, avfall och avlopp för några procent.

Vad vi gör:

  • Vi arbetar med information, utbildning och aktiviteter i klimatfrågan.

Information om arbetet med kärnavfall

Vi har yttrat oss om FUD-remissen:

Yttrande över FUD 2013

Vi har också yttrat oss över samrådet om slutförvar av kotrlivat radioaktivt avfall SFR 2

yttrande samråd SFR 20140216

Mer information finns på MKG:s hemsida